Sylabus Fizyka I
Instrukcja-Wstępna
MECHANIKA 
1 Wyznaczanie gęstości ciał
2 Pomiar natężenia pola grawitacyjnego ...
3 Wahadło sprężynowe
4 Wyznaczanie modułu Younga przez zginanie
5 Sprawdzenie prawa Hooke'a ...
6 Pomiar momentu bezwładności ...
7 Wyznaczanie logarytmicznego dekrementu tłumienia
8 Pomiar momentu bezwładności przy pomocy wahadła fizycznego
9 Badanie fal akustycznych
10 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy
CIEPŁO 
21 Sprawdzenie słuszności I zasady termodynamiki
22 Wyznaczanie ciepła parowania wody w temperaturze wrzenia
23 Wyznaczanie objętości przepływającej krwi metodą kalorymetryczną
24 Wyznaczanie entalpii układu
25 Wyznaczanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia
26 Wyznaczanie gęstości powietrza metodą Regnaulta
27 Wyznaczanie stosunku Cp/Cv metodą Clementa - Desormesa
28 Wyznaczanie ciepła topnienia lodu
29 Sprawdzanie prawa Boyla-Mariotte'a
30 ĆWICZENIE 30
OPTYKA 
40 Badanie współczynnika załamania
41 Pomiary przy użyciu goniometru kołowego
42 Wyznaczanie ogniskowej soczewki cienkiej
43 Badanie mikroskopu. Pomiary małych długości
44 Badanie dyspersji
45 Pomiary przy wykorzystaniu zjawiska interferencji
46 Dyfrakcja
47 Polaryzacja
48 Lasery
50 Zewnętrzne zjawisko fotoelektryczne
ELEKTRYCZNOŚĆ 
62 Wyznaczanie współczynnika temperaturowego
63 Wyznaczanie charakterystyki żarówki
66 Wyznaczanie sprawności grzejnika elektrycznego
68 Pomiar indukcji magnetycznej przy pomocy teslomierza
71 Wyznaczanie współczynnika indukcji własnej cewki
72 Drgania relaksacyjne
84 Badanie transformatora
85 Badanie rezonansu szeregowego
86 Badanie zmian ładunku elektrycznego ...
87 Pomiar mocy czynnej biernej i pozornej jednofazowego prądu zmiennego