Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów prowadzonych w Pracowni Fizyki i Analizy Numerycznej


W PFiAN dla potrzeb studentów przygotowane są instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych. Podzielone są w/g przedmiotów, a fizyczne jeszcze w/g działów fizyki (pracownie noszą identyczne nazwy). Instrukcje wstępne to zbiory podstawowych informacji.

Przychodząc na zajęcia laboratoryjne każdy student ma mieć przygotowaną pierwszą stronę sprawozdania. Jej wygląd przedstawia poniżej zamieszczony wzór.

Wzór pierwszej strony sprawozdania a plik Szablon zawiera schematy wykonania sprawozdań.

Aby pobrać wybrany plik należy kliknąć na tytuł ćwiczenia prawym przyciskiem myszki, wybrać opcję Zapisz element docelowy jako... a następnie kliknąć przycisk Zapisz.

Podstawy Techniki Cyfrowej
Podstawy Elektroniki
Podstawy Miernictwa
Laboratorium z Fizyki I

Labolatorium z Fizyki II
Instrukcje obsługi strzętu

Stąd można pobrać Program instalacyjny PSpice UWAGA: Przy instalowaniu programu w y ł ą c z programy antywirusowe

Prawa autorskie do materiałów dydaktycznych na tej stronie są własnością intelektualną pracowników Pracowni Fizyki i Analizy Numerycznej UP-H w Siedlcach. Materiały te są udostępniane nieodpłatnie i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek działalności komercyjnej.