W Instytucie Matematyki I Fizyki UPH już od kilku lat uruchomione są Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Fizyki

Charakterystyka Studiów

       Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych typu uniwersyteckiego i technicznego posiadających ogólne wykształcenie w dziedzinie nauk ścisłych: technicznych i przyrodniczych oraz przygotowanie pedagogiczne.
Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:
mechanika klasyczna i relatywistyczna; elektrodynamika; termodynamika; fizyka statystyczna; astronomia z astrofizyką; podstawy fizyki kwantowej; dydaktyka fizyki; podstawy elektroniki; zastosowanie komputerów w fizyce;
wstęp do fizyki jądrowej; wstęp do fizyki ciała stałego;
praktykę szkolna;seminarium.

Studia trwają trzy semestry.

       Ilość godz. dydaktycznych 300 + 60 godz. praktyk w szkołach.
Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych. (Dwa zjazdy w miesiącu).

Sylwetka absolwenta
        Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach.
Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu fizyki i jej zastosowań. Nabiera umiejętności rozumienia i prawidłowego sposobu opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej. Uczy się stosować różne metodyki pomiarów fizycznych, potrafi przeprowadzać proste i bardziej złożone eksperymenty fizyczne a także eksperymenty wspomagane komputerowo, potrafi przeprowadzić analizę danych pomiarowych za pomocą różnych formalizmów matematycznych. Umie interpretować otrzymane wyniki pomiarów. Zna różne metody nauczania fizyki w szkole z zastosowaniem technologii informatycznych.
       Słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania fizyki w szkołach podstawowych (osoby posiadające dyplom licencjata i inżyniera) oraz w szkołach ponadpodstawowych (osoby posiadające dyplom magistra).

                  
Uruchomienie studiów jest możliwe w przypadku zgłoszenia się minimum
                                                                       15 osób.


Administracją Studiów zajmuje się Dziekanat Wydziału Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach. Tel. kontaktowy: 25 643 1066 lub 25 642 11 85
Kierownik studiów dr Renata Modzelewska-Łagodzin. Tel. kontaktowy: 25 643 1117.

Informacje o Studiach Podyplomowych prowadzonych przez UPH w Siedlcach są dostępne na stronie Uczelni w zakładce kandydaci -oferta studiów podyplomowych .