W Instytucie Matematyki I Fizyki UPH możliwe jest uruchomionie Podyplomowych Studiów Analizy Danych - Data Mining.

Charakterystyka Studiów
          Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, pragnących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej analizy danych.
Uruchomienie Podyplomowych Studiów Analizy Danych - Data Mining jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku na wykwalifikowanych pracowników z dziedziny zastosowań matematyki oraz informatyki w medycynie, farmakologii, czy w przemyśle. Absolwent Studiów to osoba, która zna zaawansowane metody obliczeniowe, przy wykorzystaniu nowoczesnych programów specjalistycznych i użytkowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności w zawodach związanych z szeroko pojętą analizą rzeczywistych procesów, np. analizą danych dotyczących leczenia chorych.

Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining trwają dwa semestry, a wysokość czesnego regulują zarządzenia Rektora UPH.
Program studiów obejmuje: 215 godzin zajęć ( 30 punktów ECTS)
- 85 godzin wykładów,
-130 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.
Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych. Prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych UPH w Siedlcach.

Uruchomienie studiów jest możliwe w przypadku zgłoszenia się minimum
15 osób.


Administracją Studiów zajmować się będzie Dziekanat Wydziału Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach.

Informacje o Studiach Podyplomowych prowadzonych przez UPH w Siedlcach są dostępne na stronie Uczelni w zakładce kandydaci - oferta studiów podyplomowych .